ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت فرم اطلاع رسانی خدمت
۱ احداث فضاهای سبز شهری 14062657107 دریافت فایل
۲ نگهداری فضاهای سبزومبلمان شهری 14062657102 دریافت فایل
۳ تامین وسایل بازی شهر بازی 17012657106 دریافت فایل
۴ احداث فضاهای عمومی درشهر 17012657100 دریافت فایل
۵ صدورمجوزقطع درختان سبزشهر 1406257105 دریافت فایل
۶ رسیدگی به گزارشات قطع درختان سبز شهر 140626557104 دریافت فایل
۷ توسعه شبکه آبرسانی فضاهای عمومی شهر 15032657103 دریافت فایل
۸ صدورمجوزآنتن های اپراتورهای تلفن همراه 13062646000 دریافت فایل
۹ مرمت وبازسازی فضاهای عمومی درسطح شهر 17022657101 دریافت فایل