بازدیدمسئولین ازواحدتولیدات گل وگیاه سازمان سیمامنظر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اردبیل، مهندس شیخلووند در بازدید از واحد تولیدات گل و گیاه که به همراه مهندس سرداری و مسئولین فضای سبزمناطق و شورابیل انجام شد، عنوان کرد: گلخانه شیشه ای اردبیل در حال تکمیل است و نحوه آماده سازی گل های فصلی برای کاشت در سال آینده در حال برنامه ریزی و انجام تدارکات لازم است.